Hoppa till innehåll

Värdegrund

Tónlek står för en hållbar utveckling i Norden, för jämlikhet och jämställdhet samt för barn och ungas rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation.

Hållbar utveckling

Tónlek arbetar för hållbar utveckling i Norden. Våra deltagare är jämnt fördelade mellan kvinnor och män och är öppna för andra könsidentiteter. Alla religioner och övertygelser är välkomna. Vi har en dokumenterad meritlista i arbetet med att inkludera barn med speciella utmaningar, barn som inom musiken kan hitta en gemenskap och en känsla av samhörighet med andra, trots språkbarriärer och andra skillnader.

Barnen är delaktiga i beslutsprocesser gällande innehåll som repertoar och aktiviteter. Vi stödjer deras initiativ, är tydliga med att beskriva vilka roller de kan ha i planeringsfasen, alltid med respekt för deras idéer. Deras engagemang är frivilligt. Barnen är informerade om och involverade i den beskrivning vi försöker göra av orkestern som social modell och barnen hjälper till att utvärdera kursen, både praktiskt, pedagogiskt och känslomässigt.

Jämlikhet

Jämlikhet är en uttalad princip på Tónlek. Alla är lika oavsett kön, sexuell läggning, ras, religion eller politisk övertygelse.

Förebilder, både lärare och äldre elever, är jämnt fördelade mellan könen och jämställdhet är en princip som vi arbetar med musikaliskt: ömsom lyssna och ackompanjera, ömsom ta initiativ. Alla, oavsett ålder, instrument, nivå och social position, är en del av det gemensamma ljudet, den gemensamma musiken, det gemensamma narrativet. Inom musiken avskaffas olikheter. Alla måste våga satsa och misslyckas. Vi måste visa mod att uttrycka känslor. Alla är med i orkestergemenskapen, alla får spela på konserter, alla är med i den kreativa processen – alla idéer får plats.

Vi uttrycker jämlikhet i vårt material, vårt arbete, vår samvaro och vår utvärdering.

Ungdomsperspektivet

Barn och unga har rätt att bli hörda och få inflytande över sin egen situation. På Tónlek hörs barnen, både när de leker och i dialogen om lektionerna. Inför kursen får de möjlighet att påverka repertoaren och verksamheten. På kursen är det både individuella lektioner och orkesterframträdanden varje dag, där lärarna är i ständig dialog med barnen om vad som är viktigt och vad som är svårt. Det är det som barnen tycker är viktigt som är viktigt.

I processen med elevkonserter, folkmusik, individuell träning och andra gemensamma aktiviteter är barnens initiativ och engagemang en viktig drivkraft. De är involverade i planering, genomförande och utvärdering. Barnen har direktkontakt med lärare, dirigent och projektledare. Varje morgon är det ett möte där alla kan prata och ställa frågor. Både rättigheter, trygghet och medinflytande kommuniceras tydligt i vårt material och i vårt förhållningssätt till barnen.

Om Tónlek

Tónlek är en mötesplats för unga stråkinstrumentalisterfrån hela Norden, för musiker och pedagoger samt för musikförbund av olika slag.

Historia

Idén med Tónlek är att skapa ett samarbete mellan deltagare från de nordiska länderna med musik som ett gemensamt språk.

Tónlekstinget

Tónlekstinget är forumet för dig som vill ha inflytande över kursen och aktiviteterna. Du anmäler dig till Tónlekstinget när du anmäler dig till kursen.